Molimo upišite datum rođenja
POTVRDI

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „Karlovačko kockica“

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
„Karlovačko kockica“

 

Članak 1. Opće odredbe

1.1. Organizator nagradnog natječaja „Karlovačko kockica“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Dubovac 22, 47000 Karlovac, OIB: 26057862389 (u daljnjem tekstu: Organizator).

1.2. Nagradni natječaj nije nagradna igra u smislu odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi s člankom 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

1.3. Ova pravila nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila) bit će objavljena i dostupna preko poveznice sadržane u pozivu na sudjelovanje u Nagradnom natječaju objavljenom na službenoj Karlovačko web stranici www.karlovacko.hr

1.4. Prijavom u Nagradni natječaj Sudionik (kako je taj pojam određen u članku 3. stavku 3.1. ovih Pravila) u cijelosti prihvaća ova Pravila.

Članak 2. Trajanje i svrha provođenja Nagradnog natječaja

2.1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda Organizatora.

2.2. Nagradni natječaj počinje 23. studenoga 2022. godine u 00:00 sati i traje  do 1. prosinca 2022. godine u 00:00 sati.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

3.1. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem u tekstu: Sudionik/ci).

3.2. U Nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje na bilo koji način sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja, kao ni zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 4. Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

4.1. Sudionik sudjeluje u Nagradnom natječaju na način da na web stranici https://karlovacko.hr/nagradna-igra-kockice/ ili pomoću uređaja koje je omogućilo društvo Go2Digital d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 52 (dalje u tekstu: „Go2Digital“ ili „G2D“, podijeli vlastitu navijačku fotografiju sebe i pokaže nam kako se „skockao“ za utakmicu (u daljnjem tekstu: Prijava/e). Sudionik može prijaviti na Nagradni natječaj samo jednu Prijavu. Najkreativnije Prijave nagrađujemo.

4.2. Sve Prijave koje zadovoljavaju uvjete Nagradnog natječaja i koje su pristigle u razdoblju trajanja Nagradnog natječaja bit će uključene u postupak odabira dobitnika nagradnog natječaja.

4.3. Neće se uzeti u obzir prilikom izbora 6 najkreativnijih fotografija (u daljnjem tekstu: Dobitnik/ci) Prijava:

u kojoj Sudionik ne objavi vlastitu navijačku fotografiju sebe u kojoj je odjeven u odjeću s kockicama, ili na neki drugi način uklopi motiv navijačkih kockica u fotografiju

 • koja sadrži proste ili bilo kakve neprikladne riječi i/ili izrazi ili koji je uvredljive naravi odnosno sadržaja,
 • na kojoj se nalaze treće osobe koje je moguće identificirati, odnosno kojim se moguće povrjeđuju prava trećih osoba u smislu odredbe stavka 4.7. ovog članka.

4.4. Pogrešne ili nepotpuno ispunjene Prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da Sudionik nije poštivao Pravila Nagradnog natječaja, a Organizator Nagradnog natječaja ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u Nagradnom natječaju tom Sudioniku.

4.5. Organizator je ovlašten prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koju fotografiju te diskvalificirati i isključiti iz natjecanja bilo kojeg Sudionika, uključujući Dobitnika, ako postupa protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili općeprihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, uključujući, između ostalog, u slučaju sumnje na prijevarno postupanje Sudionika odnosno Dobitnika ili u slučaju zaprimanja obavijesti ili zahtjeva trećih osoba u vezi s povredom njihovih prava uslijed prijave bilo koje Prijave na Nagradni natječaj od strane Sudionika.

4.6. Organizator ne odgovara za običnu nepažnju.

4.7. U slučaju zahtjeva trećih osoba prema Organizatoru da Prijava/e određenog Sudionika povrjeđuje/u bilo koja njihova prava, posebice, prava osobnosti, uključujući prava privatnosti odnosno pravo na zaštitu osobnih podataka ili prava intelektualnog vlasništva, Sudionik o čijoj je Prijavi riječ obvezuje se nadoknaditi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi uslijed takvih zahtjeva trećih osoba, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškova vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškova pravnog zastupanja.

Članak 5. Fond nagrada, izbor Dobitnika i Nagrada

5.1. Nagradni fond se sastoji od ukupno 6 nagrada i to:

 

 1. 1x glavna nagrada godišnja zaliha piva (20 gajbi)
 2. 5x sporednih nagrada (4 hoodieja, 4 čipsa, 4 šala, 4 piva)  

5.2. Dobitnike bira žiri u sastavu triju radnika Organizatora. Žiri će po svom izboru  i ocjeni odabrati 6 (slovima: šest) najkreativnijih Prijava, i to od kojih će za 1 (slovima: jednu) Prijavu Sudionik dobiti godišnju zalihu piva (20 gajbi), (u daljnjem tekstu: Glavna nagrada/e), te 5 (slovima pet) Prijava za koje će Sudionici dobiti ostalih 5 Nagrada, navijački paket (4 hoodieja, 4 čipsa, 4 šala, 4 piva) (u daljnjem tekstu: Sporedna nagrada/e)

5.3. Jedan Dobitnik može dobiti samo jednu Nagradu i/ili Glavnu nagradu

5.4. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugu nagradu, Nagradu ili Glavnu nagradu u većoj količini od predviđene ovim Pravilima. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za gotovi novac.

Članak 6. Obavijest o Nagradi i preuzimanje Nagrade

6.1. Organizator će obavijestiti Dobitnike o dobitku Nagrade i Glavne nagrade putem kontakt podataka koje je Dobitnik dao u Prijavi u roku od dva (2) dana od završetka Nagradnog natječaja te će ga Organizator u izravnoj komunikaciji obavijestiti o svim detaljima oko preuzimanja Nagrade i Glavne nagrade te tražiti podatke za dostavu. U slučaju da Dobitnik u roku od naredna dva (2) dana ne odgovori Organizatoru na obavijest, smatrat će se da se Dobitnik odrekao prava na Nagradu ili Glavnu nagradu.

Organizator neće birati zamjenske Dobitnike.  

6.2. Dobitniku će Sporedna Nagrada ili Glavna nagrada biti dostavljena na adresu koju za to navede Organizatoru. Kod preuzimanja Sporedne Nagrade ili Glavne nagrade Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet predočavanjem važeće osobne isprave s fotografijom.

6.3. Organizator će objaviti Dobitnike (ime, prezime, mjesto stanovanja te podatak o osvojenoj nagradi) u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana odabira na internetskoj stranici www.karlovacko.hr u svrhu informiranja javnosti. Objava će biti uklonjena po isteku roka od 10 (slovima: deset) kalendarskih dana od dana objave.

6.4. Sve obveze Organizatora prema Dobitniku prestaju u trenutku primopredaje Sporedne Nagrade ili Glavne nagrade.

Članak 7. Prava intelektualnog vlasništva

7.1. Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti pridržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo sobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, bilo u cijelosti bilo djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora.

 

7.2. Svaki Sudionik prijavom fotografije na Nagradni natječaj jamči da ima sva prava na fotografiju, uključujući posebice autorsko pravo, te da je ovlašten raspolagati tim pravima u korist Organizatora sukladno odredbama ovog stavka. Svaki Sudionik zadržava sva prava na svojem/im fotografiji/ama koji/e prijavi na Nagradni natječaj. Pritom, prijavom svoje fotografije na Nagradni natječaj Sudionik daje Organizatoru neisključivo, sadržajno, vremenski i područno neograničeno pravo iskorištavanja fotografije na svaki mogući način bez plaćanja za to Sudioniku ikakve naknade, sa ili bez navođenja njegova imena i prezimena odnosno nadimka pod kojim je prijavio fotografiju te ikakvih dodatnih dopuštenja Sudionika, isključivo u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja ovog Nagradnog natječaja.

Članak 8. Obrada i zaštita Osobnih podataka

8.1. Organizator je voditelj obrade Osobnih podataka (kako je taj pojam određen u stavku 8.2. ovog članka) Sudionika i Dobitnika Nagradnog natječaja. Organizator je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se Sudionici i Dobitnici mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih Osobnih podataka putem e-pošte na adresu: PrivacyCroatia@heineken.com.

8.2. U obradi opisanoj u 8.1.., obrađuju se sljedeći osobni podaci (u daljnjem tekstu: Osobni podaci) u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Svrha/e):

(a) u odnosu na Sudionike: ime i prezime te e-mail adresa broj mobilnog telefona – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

(b) u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke iz podstavka (c) ovog stavka, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj te mjesto i poštanski broj), broj mobilnog telefona za kontakt – u Svrhu primopredaje Nagrade; te

(c) u odnosu na Dobitnike: ime i prezime – u Svrhu izvješćivanja javnosti i osiguravanja transparentnosti Nagradnog natječaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ovih Pravila.

 

8.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. ovog članka (osim podataka iz podstavka c) izvršenje je obveza Organizatora iz ovog Nagradnog natječaja prema njegovim Sudionicima i Dobitnicima, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a, i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje je tih Osobnih podataka obvezatno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju odnosno nije moguće preuzimanje osvojene Nagrade od strane Dobitnika. Pravna je osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. podstavka (c) ovog članka legitimni interes Organizatora kojim se osigurava transparentnost Nagradnog natječaja, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a.

8.4. Osobni podaci Sudionika odnosno Dobitnika mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primateljima (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim Svrhama u stavcima 8.2.  ovog članka, naime:

 • povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);
 • nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

8.5. Organizator će obrađivati Osobne podatke Sudionika odnosno Dobitnika u Svrhe određene u stavku 8.2. ovog članka za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja i najduže u roku od deset (10) kalendarskih dana od njegova završetka, to jest od dana objave Dobitnika sukladno članku 6.3. ovih Pravila, nakon čega će Osobni podaci biti trajno uništeni. Organizator može čuvati podatke Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) u sklopu odgovarajuće poslovne dokumentacije u Svrhu evidencije u roku od šest (6) godina ako dulji rok nije propisan u važećim pravnim propisima.

8.6. Prava Sudionika i Dobitnika u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:

(a) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Organizatora potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;

(b) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

(c) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika odnosno Dobitnika, posebice u slučajevima ako:

 • više nisu nužni u odnosu na Svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • su nezakonito obrađeni;
 • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

(d) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

 • ako Sudionik odnosno Dobitnik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Organizatoru omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik odnosno Dobitnik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • ako Organizator više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik odnosno Dobitnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(e) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).

8.7. Organizator obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Organizator provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.

8.8. Dodatne informacije o obradi Osobnih podataka od strane Organizatora dostupne su u pravilima privatnosti objavljenim na https://www.heineken.com/hr/privacy-policy.

Članak 9. Otkaz ili prekid Nagradnog natječaja

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni natječaj, o čemu će obavijestiti sve Sudionike odnosno Dobitnike na svom mrežnom mjestu (https://www.karlovacko.hr/hr) odmah čim to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile.

9.2. U slučaju iz stavka 9.1. ovog članka Organizator ne odgovara Sudionicima odnosno Dobitnicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Nagradnog natječaja ili u vezi s tim.

Članak 10. Rješavanje sporova

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike odnosno Dobitnike.

10.2. Za rješavanje bilo kojih sporova između Organizatora i Sudionika odnosno Dobitnika u vezi s Nagradnim natječajem mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.